СТОП-ТЕСТ

Общо 60 въпроса, време 60 минути

ЧАСТ ПЪРВА. ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ
20 въпроса, време 15-20 минути

 

В коя дума има правописна грешка?
1. кръгъл
    провинциялен
    спектакъл
    фаянс
    одеяние
2. бухал
    блудкав
    тренировъчен
    блясък
    милиярд
3. съвършенство
    дошъл
    огнеупорен
    изсъхнъл
    стъкълце
4. конусообразен
    двуезичен
    увисвам
    асимилаторски
    усмивам
5. съвършена
    прекършвам
    оплешивяли
    потисник
    пристрастявам се
6. неведнъж
    несвяст
    неможещ
    не достигайки
    не весел
Коя дума е написана правилно?
7. фоерверк
    съблазан
    тогавашен
    грегориянски
    шовинизъмът
8. окрепнал
    конос
    пластмасов
    гръпче
    сеидба
Какво означават думите в словосъчетанията?
9. ЕРУДИТ
    човек със самочувствие
    човек с големи научни знания
    човек с високо социално положение
    надарен човек
    успял човек
10. КВИНТЕСЕНЦИЯ
    най-подходящото
    най-интересното
    най-същественото
    най-достъпното
    най-оригиналното
11. В ГЛУХА ДОБА
    на тихо място
    в тъмна стая
    след полунощ
    навреме
    много рано
12. ВИТАЯ В ОБЛАЦИТЕ
    летя
    възприемам нереално действителността
    възгордявам се
    изпадам в екстаз
    унасям се в сън
При коя от членуваните думи има грешка?
13. токоизправителят
    доблестта
    лакътът
    базарът
    иманярят
В кое изречение членуването не е в съответствие с нормите на съвременния български книжовен език?
14. Концертът се отлага за утре.
    Димът в отечеството е по-добър от огъня в чежбина.
    Проблемът ми се струва усложнен.
    Студентът го е страх от изпита.
    Приличието е най-малкият, но и най-строго съблюдаваният закон.
Коя дума не е синоним на останалите?
15. споря
    коментирам
    обяснявам
    интерпретирам
    тълкувам

В коя от маркираните позиции запетаята е поставена грешно?
16. Истината е повече разпространена, (1) отколкото се предполага, (2) но много често е украсена, (3) прикрита и даже умалена, (4) изопачена от наслоения, (5) които я развалят, (6) и я правят по-малко полезна.
    в позиция 1
    в позиция 3
    в позиция 4
    в позиция 6
    във всички позиции запетаите са поставени правилно

В коя от маркираните позиции трябва да се постави запетая?
17. Както тези (1) които ядат твърде много (2) не са по-здрави от тези (3) които вземат от храната само най-необходимото (4) така и истински учени биват не тези (5) които четат много  (6) а тези (7) които четат полезното.
    в позиции 1, 3, 5, 7
    в позиции 1, 2, 3, 5, 6
    в позиции 1, 2, 3, 4, 7
    в позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7
    във всички позиции

Допусната ли е стилистична грешка в изречението?
18. Банда измамници е заловена в акция на НСБОП, уреждала роми и безработни българи с банкови кредити.
    да
    не    

Колко са грешките в изреченията?
19. Любофта към отечеството превасхожда всички световни добрини и тя е най отешителната мисал за човекът на този свят.
    шест грешки
    седем грешки
    осем грешки
    девет грешки
    десет грешки

20. Зъблужденията садържащи във себе си извесна час истина са най опасни.
    четири грешки
    пет грешки
    шест грешки
    седем грешки
    осем грешки

ЧАСТ ВТОРА. МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
20 въпроса, време 20-25 минути

Някои задачи са придружени с фигури. Те са начертани в съответствие с условието на текста.

21. На колко минути са равни 2,4 часа?
    240;    160;    138;    144;    120.

22. Ако х е равно на от у,  у е равно на половината от z, а z е 36, то х е:

    6;    12;    18;    24;    9.

23. Стойността на функцията при е:


    -3;    0;    -13;       

24. Числото А е равно на :

  3;   2;   1;   0;   5.

 

25. През 1985 г. една кифла струваше 10 ст., а през 2005 г. - 35 ст. Процентът, с който се е повишила цената, е:
    350;    250;    35;    25;    100.

26.
               2;   

27.
    а;    -а;    -(а+1);    (а+1);    -1.

28. В партида от 20 000 детайла  са дефектни. Колко са дефектните детайли?
    15;    50;    150;    1500;    15000.

29. Ако лицето на едно квадратче от мрежата е 1 см2, то лицето на оцветения триъгълник е:

  2см2;   1,5см2;   4см2;   3см2;   не може да се определи.

30. Камион изминава разстоянието между две селища за 2 ч 15 мин със скорост 40 км/ч. За колко време ще измине същото разстояние мотоциклетист, който се движи със скорост 45 км/ч?
    1ч 30 мин;    1ч 45 мин;    2 ч;    2 ч 15 мин;    2 ч 30 мин.

31. Колко сантиметра е дължината на отсечката АВ?       

    140;    150;    160;    170;   200.

32.   3-1.31 -3-2=
        -8;    -2;        0.

33. Нечетните чесла в интервала са:
    10;    8;    6;    5;    9.

34. Лицето на успоредника АВСD е S. М е среда на АD. Лицето на четириъгълника MOCD е:

            

35. Най-малкото цяло число, което не е решение на неравенството 1 > 6, е:
    0;    -1;    -2;        1.

36. По-малкият корен на уравнението х2 – 14 = 0 е:
    2;    7;    -7;    -2;    -14.

37.

    a;    а-3;    -3;        

Упътване: При задачи от 38 до 40 се изисква сравняване на величини. Сравнете величините и на бланката за отговори запълнете кръгче.

А, ако величината в колона а) е по-голяма;
Б,
ако величината в колона б) е по-голяма;
В,
ако двете величини са равни;
Г
, ако от дадените данни не може да се определи какво е съотношението между величините.
 
 

38. Триъгълникът АВС е правоъгълен (<C=900), М е среда на АВ и <САВ=300.

а) АМ;      б) СВ.

      А;  Б; В;  Г.

39. а) най-голямото решение на неравенството х2 - 6х + 8 <= 0;

     б)
     А;  Б; В;  Г.

40. а) cos 00;
     б) решението на уравнението 3х = 1.
     А;  Б; В;  Г.

 

 

ЧАСТ ТРЕТА. ОБЩИ ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
20 въпроса, време 20-25 минути

АНТОНИМИ
Изберете най-подходящия антоним на посочената дума.
Пример: БЯЛО
   черно    матово    тъмно    синьо    розово

41. БЕЗЛЮДЕН
      безучастен;
     оживен;
     хоров;
     тих;
     динамичен.
42. ГИБЕЛ
    спасение;
    насилие;
    въодушевление;
    унищожение;
    патос.
43. ДОБРОВОЛЕН
    желателен;
    добронамерен;
    съчувствен;
    принудителен;
    несамостоятелен.
44. ОКУРАЖАВАМ
      амбицирам;
     ободрявам;
     разстройвам;
     потушавам;
     обезсърчавам.
45. РАЗКОШ
      разпад;
     великолепие;
     мизерия;
     лукс;
     глад.
АНАЛОГИИ

46. АВАНТЮРА:ПРИКЛЮЧЕНИЕ
      безверие:песимизъм;
     повод:причина;
     дама:госпожа;
     увертюра:встъпление;
     потисник:тиран.

 

47. ЧОВЕК:ТЕЛЕСНОСТ
    агресивност:войник;
    дух:призрачност;
    загриженост:майка;
    лекар:здраве;
    упрек:укор.

 

48. АНТИЧНОСТ:МИТ
    Средновековие:минало
    епоха:личност;
    песен:фолклор;
    култура:цивилизация;
    съвременност:трилър.

 

49. ЖЕНА:КРАЛИЦА
      боец:войник;
     лидер:водач;
     мъж:господар;
     клоун:човек;
     шампион:спортист.

 

50. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ:ЗНАНИЕ
справочник:информация;
текст:творба;
урок:учебник;
думи:речник;
Библия:книга.

ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ

51. ................. се изразява в  ................
     Наглостта / упорито вършене на скромни неща;
     Безочието / пълно зачитане на чуждото мнение;
     Простащината / невежество, достигащо до неприличие;    
     Празнодумството / говорене на смислени неща;
     Злословието / положително отношение към хората.

52. .............. са творби, в които се описват ................
     Летописите / исторически факти и събития;  
     Пътеписите / състоянието и проблемите на пътищата;
     Мемоарите / мечтите и бъдещите проекти;
     Басните / предпочитани човешки образи;
     Есетата / важни научни открития.

53. Хората .............. прекалено малко, затова са .................... 
     действат / реализирани;     пишат / необразовани;     се вълнуват / чувствителни  
     мислят / красиви;               четат / умни.

54. ................ е най-употребяваният предмет в (във) .................... 
     Пластмасовата чаша / античността;
     Фритюрникът / средновековиено;
     Стрелата / атомната епоха;
      Восъчната свещ / съвременността;
      Компютърът / виртуалната епоха.

55. Критерий за .............. е ................. 
     самозаблуда / зачитането на фактите;
     самочувствие / пренебрегването на успехите; 
     истина / очевидната реалност; 
     суетност / отвращението от комплиментите;
     приятелство / взаимното незачитане.

АНАЛИЗ НА ТЕКСТ

Въпроси 56-60 се отнасят до следния текст:

Реалността може да се симулира. Илюзията, че възприемаме "истинска реалност", докато всъщност се възприемат компютърни образи, се нарича "виртуална реалност". В по-широк смисъл виртуална реалност е всеки компютърен текст и образ.
    Както в началото на живописта, така и тук образите отначало наподобяват познатите предмети от околния свят. С развитието на симулациите се появяват все повече сюрреалистични персонажи, предмети, пейзажи. Човекът създава нова, компютърно направена митология.
     Процесът на очовечаване на техниката се свързва с компютрите - машините, които са най-близо до човешките възможности с тяхното изкуствено "съзнание" и мигащите като очи екрани. Глобалната медия Интернет обединява библиотеките и свързва хората от цялата планета - за информиране, за работа, за общуване. Чувството за принадлежност към една глобална общност променя усещането за близо и далече. Съседът по електронна поща, чат или дискусионен форум може да се окаже по-близък от съседа по вход или офис.

56. Темата на текста се отнася до:
     глобалната свобода;
     компютърната митология;
     виртуалната реалност и Интернет;
     техниката с човешки облик - роботите;
     истинската реалност.

57. Виртуалната реалност се определя най-пълно като: 
     нова реалност;
     възприемане на компютърни образи; 
     фантастика;
     илюзия;
     сюрреалистичен пейзаж.

58. Според текста развитието на симулациите води до:
     създаване на нова митология;
      копиране на познатия свят;
     имитации на обичайни предмети;
     еднотипни изображения;
     графична повторяемост.

59. Компютрите принадлежат към:
     обичайната техника;
     изкуствената природа;
     човешката фантазия;
     хората машини;
     техниката с човешки възможности.

60. Интернет е глобална медия, защото:
     осигурява камерна комуникация;
     води до отчуждение и комуникативни проблеми;
     отстранява информационната прозрачност;
     информира и свързва хората в глобална общност;
     ограничава информационната свобода.