СТОП-ТЕСТ

Общо 60 въпроса, време 60 минути

ЧАСТ ПЪРВА. ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ
20 въпроса, време 15-20 минути

В коя дума има правописна грешка?
1. маниакален
    ожилвам
    миникалкулатор
    бинокъл
    бомбардировъчен
2. фияско
    масълце
    двувластие
    ремък
    утъпквам
3. облякъл
    фоайе
    преобразявам
    инженер
    преоритет
4. приобщавам
    изнемощялостта
    поляни
    живяли
    обкичвам
5. лаяли
    съвесно
    картинност
    изповед
    рождена
6. не достигайки
    незнаещ
    негласно
    недооценявам
    не виждан
Коя дума е написана правилно?
7. олимпияда
    замисал
    корпос
    демократизъмът
    марсианец
8. извикъл
    сешоар
    свера
    укупация
    непреклона
Какво означават думите в словосъчетанията?
9. АВТЕНТИЧЕН
    самостоятелен
    познат
    истински
    нереален
    авторски
10. ДИЛЕТАНТ
    дебютант
    майстор
    фен
    любител
    професионалист
11. ИЗЛИЗАМ НА СЦЕНАТА
    ставам известен
    ставам добър артист
    започвам представлението
    започвам да действам
    играя някаква роля
12. ЛЕТЯЩ ХОЛАНДЕЦ
    човек, който обича да лети със самолет
    човек, който се движи много бързо
    човек, който извършва дадена работа бързо
    човек, който емигрира в Холандия
    човек, който постоянно скита
При коя от членуваните думи има грешка?
13.мъста
    шестте
    предпазителят
    хлебарят
    букварът
В кое изречение членуването не е в съответствие с нормите на съвременния български книжовен език?
14.Велик на земята е само човекът, велик у човека е само умът
    Предполага се резултатът от анализа
    Трябва ми речникът
    Бележникът го няма в чантата.
    За глупавия е по-добре да се подчинява, отколкото да заповядва.
Коя дума не е синоним на останалите?
15.антипатичен
    противен
    отвратителен
    страшен
    отблъскващ

В коя от маркираните позиции запетаята е поставена грешно?
16. Аз не искам да ме оплакват, (1) тъй като аз съм боец, (2) а бойците не трябва да ги оплакват, (3) когато се борят, (4) не защото ги заставят, (5) а защото сами съзнателно желаят това.
    в позиция 1
    в позиция 3
    в позиция 4
    в позиция 5
    във всички позиции запетаите са поставени правилно

В коя от маркираните позиции трябва да се постави запетая?
17. Когато човек загине (1) без да е достигнал желаната цел (2) това не е победа (3) не е и поражение (4) защото поражение е (5) когато човек е жив (6) и не е достигнал желаната цел (7) тъй като се е отказал от нея.
    в позиции 2, 3, 4, 5, 6, 7
    в позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7
    в позиции 1, 2, 4, 5, 6
    в позиции 1, 4, 5, 6, 7
    във всички позиции

Допусната ли е стилистична грешка в изречението?
18. Престъпниците сграбчили младежа и го натикали в лека кола със софийска регистрация, която била полицейска.
    да
    не    

Колко са грешките в изреченията?
19. Далбоките мисли са желязни гвоздеи фбити в ума така че с нищо не могат да се истръгнат.
    две грешки
    три грешки
    четири грешки
    пет грешки
    шест грешки

20. Кой не би пожелал негодника да бъде марзелиф а глупака да бъде малчалиф.
    четири грешки
    пет грешки
    шест грешки
    седем грешки
    осем грешки

ЧАСТ ВТОРА. МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
20 въпроса, време 20-25 минути

Някои задачи са придружени с фигури. Те са начертани в съответствие с условието на текста.

21. Половината на  от 18 е:

    12    9    6    3    24

22. Липсващото число в редицата  е:

                   

23. Ако цената на една стока се намали с 20%, а продажбите се увеличат с 20%, то приходите:
    остават същите
    намаляват с 5%
    увеличават се с 5%
    увеличават се с 4%
    намаляват с 4%.

24. Стойността на израза  при х =  е:

        -1    -3    3    5

25.   

                  1

26. В едно стадо на всеки 5 крави се падат по 3 телета. Общо животните са 56. Телетата са:
    26    7    28    24    21

27. Ако лицето на правоъгълника е 40 см2, то обиколката му е:

  28см    40см    16см    128см    50см

28. Ако лицето на едно квадратче от мрежата е 1 см2, то лицето на триъгълника е:

  3.5см2    6см2    4см2    5см2    3см2

29. Лодка изминава разстоянието между пристанища А и В по течението на река за 4 часа и се връща за 5 часа. Ако АВ = 80 км, то скоростта на течението на реката е:
    4 км/ч    3 км/ч    2.5 км/ч    3.5 км/ч    2 км/ч

30.

    9    3    6       1

31. Четните числа в интервала  са:

    6    5    3    4   2

32. Котката на семейство Иванови родила 3 котета – 1 мъжко и 2 женски. Следващата година всяка женска котка на семейство Иванови родила по 3 котета. Семейство Иванови имат:
    8 котки    13 котки    9 котки    10 котки    12 котки

33. Лицето на правоъгълника АВСD е S. АМ = МВ = ВС и МN = МС. Лицето на триъгълника MВN е:

                 

34. Най-малкото цяло число, което не е решение на неравенството  1 – 3х > 7, е:
        -1    0    -3    -2

35. МС е медиана в правоъгълния триъгълник АВС (ÐС = 90°) и ÐМСВ = 55°. ÐDАС =

  105°    115°    125°    145°    135°

36. По-големият корен на уравнението х2х – 2 = 0 е:
    1    3    0    -1    2

37.

    a2            a    

Упътване: При задачи от 38 до 40 се изисква сравняване на величини. Маркирайте по-голямата от двете величини. 

38. лицето на защрихованата фигура;
     лицето на кръга
     двете величини са равни;
     от дадените данни не може да се определи какво е съотношението между величините

39. целия корен на неравенството    х2– 8х + 15 < 0;
    
     двете величини са равни;
     от дадените данни не може да се определи какво е съотношението между величините

40. Триъгълникът на чертежа е правоъгълен.
    
    
cosb
     двете величини са равни;
     от дадените данни не може да се определи какво е съотношението между величините

 

ЧАСТ ТРЕТА. ОБЩИ ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
20 въпроса, време 20-25 минути

АНТОНИМИ
Изберете най-подходящия антоним на посочената дума.
Пример: БЯЛО
   черно    матово    тъмно    синьо    розово

41. БЕЗРАЗЛИЧИЕ
     равнодушие
     съжаление
     отчуждение
     съзвучие
     съпричастие
42. МОРАЛЕН
    безкористен
    непочтен
    нравствен
    чист
    некоректен
43. ПРОЛОГ
    прелюдия
    развръзка
    епилог
    епиграф
    обобщение
44. МЪЖЕСТВО
     дързост
     малодушие
     равнодушие
     безчувственост
     кураж
45. КОНКРЕТИЗИРАМ
     експлицирам
     заключавам
     уточнявам
     изразявам
     обобщавам
АНАЛОГИИ

46. РЕНЕСАНС:ХУМАНИЗЪМ
     смърт:разпятие
     край:апокалипсис
     прошка:Исус
     усмивка:Мона Лиза
     Просвещение:разум

 

47. РАЙ:СВЯТОСТ
    бог:небе
    ад:греховност
    човек:земя
    жена:дом
    рицар:турнир

 

48. ВЪЗХОД:ПАДЕНИЕ
    листопад:цъфтеж
    война:битка
    устрем:дързост
    сърце:чувство
    триумф:разруха

49. КОМПЮТЪР:ТЕХНОЛОГИИ
     икономика:математика
     наука:проект
     философия:идеи
     език:филологии
     творчество:въображение
50. МИСТЕРИЯ:ТАЙНА
     неверие:скептицизъм
     чувство:емоция
     аналогия:подобие
     фатализъм:оптимизъм
     пряк:директен

ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ

51. Винаги е по-трудно да се ................., отколкото да се ................
     губи / печели    говори / действа    чете / разбира    
     създава / разрушава    желае / притежава

52. .............. съпътства силния, ............... преследва слабия.
     Любовта / омразата    Апатията / амбицията    Успехът / несполуката  
     Злото / доброто          Нещастието / късметът

53. .............. е търсене на знаците на ............... 
     Философията / глупостта    Естетиката / красотата    Историята / бъдещето  
     Фантастиката / миналото    Археологията / космоса

54. Да избягаш от .............. е основа на ............... 
     удоволствието / щастието           постижението / самочувствието
     приключението / авантюризма      чувството / любовта        злото / оптимизма

55. Утвърждаването на .............. се свързва с ............... 
     хуманизма / античния идеал за красота
     демокрацията / преселението на варварските племена 
     християнството / кръстоносните походи 
     аскетизма / развитието на езичеството
     рицарството / появата на големи градове

АНАЛИЗ НА ТЕКСТ

Въпроси 56-60 се отнасят до следния текст:

Карикатурата е рожба на модерната епоха. Карикатурни изображения са рисувани още през Ренесанса (Леонардо да Винчи) и при Луи ХІV, но истинска популярност карикатурата получава с появата и разпространението на вестника. Започват да излизат и първите специализирани вестници за карикатури: английският “Пънч” и френският “Карикатюр”. Майстори на жанра са Верне, Домие, Гранвил (във Франция), Хогарт, Гилрей (в Англия), Хенрих Дембицки (във вестник ”Тъпан” и вестник “Будилник” преди Освобождението на България), Александър Божинов, Илия Бешков (през първата половина на ХХ век в България).

Карикатурата като жанр се отличава с някои характерни особености: опростена и изчистена линия и щрих; рядко използване на багри и полусенки; схематична форма, подчертаваща определени елементи на рисунката с цел да се откроят черти на персонажа или сцената, върху която се набляга.

Като публицистичен жанр на изобразителното изкуство карикатурата оказва силно обществено въздействие. То се дължи на преувеличеното изображение на събитие или личност, които могат да бъдат осмени или критикувани, да получат обобщена обществена, политическа и морална оценка.

56. Според текста карикатурата се определя като
     философски жанр
     политически жанр
     сатиричен жанр    
     поетически жанр  
     публицистичен жанр

57. Популярността на карикатурата се свързва с 
     откриването на книгопечатането
     електронните медии 
     периодичния печат 
     политическите събития
     изобразителното изкуство

58. Карикатурата притежава следните жанрови особености
     декоративност и усложнен рисунък
     живописен стил и яркост 
     графично моделиране на множество персонажи 
     схематизъм, оскъдни багри, щриховане
     обратна перспектива

59. Историята на карикатурата ни отвежда към
     Античността и Средновековието
     Великите географски открития 
     Стогодишната война между Англия и Франция 
     Модерните времена
     Освобождението на България

60. Според описаното в текста карикатурата е синоним на
     декоративност и усложнен рисунък
     живописен стил и яркост 
     графично моделиране на множество персонажи 
     схематизъм, оскъдни багри, щриховане
     обратна перспектива