ДЕКЛАРАЦИЯ

за информирано съгласие за участие в конференция и за обработване на лични данни

ДЕКЛАРИРАМ:
 1. Съгласен/а съм и предоставям на БСУ да обработва електронна поща и телефонен номер за контакт с мен.
 2. Съгласен/а съм БСУ, чрез негови служители, да се свързва на предоставените от мен телефонен номер и/или електронна поща във връзка с участието ми в конференция на БСУ.
ЗАПОЗНАТ/А СЪМ, ЧЕ:
 1. Личните данни ще бъдат използвани от БСУ на територията на Република България, няма да се предоставят на трети страни и ще служат само за целите на участието ми в конференцията на БСУ.
 2. Запознат/а съм, че личните данни ще се съхраняват на хартиен и електронен носител, според законовите изисквания за защита на данните.
 3. Запознат/а съм, че срокът за съхранение на личните данни, събрани от БСУ във връзка с участието ми в конференцията, съвпада със срока за приключване на всички дейности, свързани с провеждането на конференцията и участието ми в нея.
 4. Запознат/а съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни по всяко време, че имам право на достъп до личните ми данни, както и право на преносимост на данните към друг администратор.
 5. Запознат/а съм, че мога да поискам от БСУ коригиране на личните ми данни, тяхното изтриване, както и ограничаване на обработването им.
 6. Запознат/а съм, че по отношение на изтриването имам право да поискам от БСУ изтриване на предоставените с мое съгласие лични данни без забавяне, а администраторът има задължение ги да изтрие без забавяне.
 7. Запознат/а съм, че личните данни ще бъдат обработвани от БСУ и определеното от него лице за контакти е проф. д-р. Милен Балтов, е-поща: mbaltov@bfu.bg, сл. тел: +359 56 900 565.
 8. Запознат/а съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя посоченото лице по т.7 в писмена форма на следния адрес: Бургас, 8001, Бургаски свободен университет, бул. „Сан Стефано“№ 62, кабинет 309, Милен Балтов.
 9. Запознат/а съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочената информация..

Обратно към предходната страница