Условия за използване

Настоящите условия за използване, уреждат взаимоотношенията между Бургаски свободен университет (наричан по-долу за краткост БСУ) и всяко физическо лице (наричано по-долу за краткост Потребител), посетило и използващо предоставяната информацията сайта електронните услуги на БСУ (наричани по-долу за краткост Е-услуги). Осъществявайки достъп до Е-услуги, Потребителят трябва да приеме условията за използване, изложени по-долу. В противен случай няма право да използва тези страници.

I. СЪЩНОСТ

 1. БСУ предоставя Е-услуги на Потребителя.
 2. Потребителят се задължава да използва системата при стриктно спазване на настоящите условия, вътрешните правила и политики на БСУ, в частност Правилника за дейността на Бургаския свободен университет, както и българското и европейско законодателство.
 3. Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и съответната Интернет страница, необходими за осъществяване достъп до Е-услугите.
 4. Нито БСУ, нито разработчикът на софтуерния продукт не носят отговорност, в случай че Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на БСУ и/или разработчикът на софтуерния продукт (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

II. РЕГИСТРАЦИЯ

 1. За да изполва Е-услуги, Потребителят е необходимо да направи първоначална регистрация, която се извършва на Сайта, като се попълнят коректно всички данни.
 2. Регистрацията на Потребител в Е-услуги не му дава никакви други права, освен правото да получава информация относно организиране на учебния прицес в БСУ.
 3. Потребителят е отговорен за истинността на въведената от него информация при регистрация. БСУ има правото да изисква от Потребителя проверка и сверяване на истинността на въведените от него лични данни. В случай че бъде установено несъответствие на въведените данни, Потребителят е еднолично отговорен съгласно българското законодателство.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА

 1. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, с изключение на данните, представляващи публична информация и/или информация, незащитена от закона за автроското право и сродните му права.
 2. Потребителят няма право да използва системата по начин, по който умишлено ще натовари и/или наруши правилното функциониране на Електронната Система и/или сървър на доставчика.
 3. Потребителят няма право да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на електронната система и нейният изходен код, както и на Сайта, нито умишлено да нарушава нейната цялост и/или работа, и/или мерките за сигурност, използвани от разработчикът.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

 1. Съдържанието (текст, мултимедийни елементи, софтур) на Сайта е със защитени авторски права. Съдържанието е изключителна собственост съответно на БСУ и/или на техните автори и носители на права, с които БСУ има допълнително споразумение.

V. ТОЧНОСТ И ИСТИННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 1. БСУ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. БСУ се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но не гарантира, че електронните страници не съдържат грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и че достъпът до тях е непрекъсваем.
 2. Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, посочени като такива на Сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

VI. ГАРАНЦИИ

 1. БСУ не предоставя никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. БСУ не отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако БСУ е била предупредена за вероятността за такива вреди.

VII. ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ

 1. С цел да улесни достъпа Ви БСУ може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като БСУ няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях. Ако използвате тези препратки, Вие напускате настоящия портал и БСУ не поема отговорност за ползването на съответния сайт.

VIII. ЗАБРАНЕНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

 1. Потребителят няма право да събира информация от сайта на БСУ, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

IX. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. БСУ си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате Сайта.