Учебен план

Морско право и крайбрежни територии, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD625 Политики за син растеж и устойчиво развитие З 6
2 BA406 Управление на проекти З 6
3 LW601 Международно морско публично право З 6
4 LW605 Международно морско частно право З 6
5 LW606 Правни аспекти на политиката на ЕС за кръгова икономика З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
2 LW602 Международноправен режим на Черно море З 6
3 LW603 Админитративноправни отношения при контрола на риболова З 6
4 LW604 Морско застрахователно право З 6
5 LW608 Административноправни отношения в търговското корабоплаване З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.