Учебен план

Право, Редовно, Магистър (след средно образование), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 LN112 Английски език І З -
2 LW101 Обща теория на правото З 7
3 LW109 История на държавата и правото З 5
4 LW121 Римско частно право З 7
5 LW123 Латински език З 2
6 LW127 Академично писане З 4
7 LW125 Организация на правосъдието и правозащитните институции И 2
8 LW141 Семестриален проект по Обща теория на правото И 6
9 SP102 Спорт Ф 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 LN112 Английски език І З 12
2 LW102 Конституционно право З 9
3 LW203 Гражданско право (обща част) З 8
4 BA206 Икономика И 6
5 IT506 Системи и технологии за дигитализация и архивиране на правна документация И 5
6 LW108 Нормотворчество И 5
7 LW241 Семестриален проект по Конституционно право И 6
8 SP102 Спорт Ф 6
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW205 Международно публично право З 7
2 LW206 Административно право З 6
3 LN212 Английски език ІІ И -
4 LW221 Информационно право И 3
5 LW246 Семестриален проект по Гражданско право И 5
6 LW291 Конституционно правосъдие в Европейския съюз И 3
7 LW293 Миграционно и бежанско право И 3
8 LW322 Право на интелектуалната собственост И 3
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW202 Вещно право З 6
2 LW204 Учебна практика І З 4
3 LW307 Административен процес З 7
4 AD508 Териториалноустройствено планиране и развитие И 3
5 LN212 Английски език ІІ И 11
6 LW216 Право на вероизповеданията И 3
7 LW220 Административно обслужване И 3
8 LW222 Семестриален проект по Административен процес И 6
9 LW311 Правен режим на държавната служба И 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW302 Семейно и наследствено право З 7
2 LW303 Облигационно право З -
3 LW305 Финансово право З 7
4 LW210 Екологично право И 3
5 LW325 Правен режим на обществените поръчки И 3
6 LW419 Общинско право И 3
7 LW425 Правен режим на здравеопазването И 3
8 LW451 Правна клиника И -
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW303 Облигационно право З 11
2 LW304 Учебна практика ІІ З 4
3 LW309 Данъчно право и процес З 5
4 LW403 Трудово право З -
5 LW312 Наказателно-изпълнително право И 3
6 LW324 Правен режим на защита на конкуренцията И 3
7 LW423 Банково право И 3
8 LW431 Криминалистика И 9
9 LW451 Правна клиника И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW301 Наказателно право З -
2 LW401 Търговско право З -
3 LW403 Трудово право З 9
4 LW505 Право на Европейския съюз З -
5 LW331 Криминология И 3
6 LW421 Морско право (публично и частно) И 3
7 LW427 Правен режим на защита от дискриминация И 3
8 LW429 Правна клиника И 3
9 LW531 Съдебни експертизи И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW301 Наказателно право З 12
2 LW401 Търговско право З 11
3 LW402 Осигурително право З 5
4 LW505 Право на Европейския съюз З 8
5 LW509 Учебна практика ІІІ З 4
9 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW404 Международно частно право З 7
2 LW501 Гражданско процесуално право З -
3 LW503 Наказателно процесуално право З -
4 LW513 Учебна практика ІV З 4
5 LW412 Правни аспекти на опазването на културно-историческото наследство И 3
6 LW527 Медиация И 3
7 LW529 Потребителско право И 3
10 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW501 Гражданско процесуално право З 13
2 LW503 Наказателно процесуално право З 12
3 LW504 Защита правата на човека З 5
4 LW502 Международно правораздаване И 5
5 LW514 Международно сътрудничество по наказателни дела И 5
6 LW528 Правен режим на Вътрешния пазар на Европейския съюз И 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 208 кредита
Избираеми дисциплини 154 кредита
Държавни изпити:
Гражданскоправни науки
Публичноправни науки
Наказателноправни науки
45 кредита
Общо за степента 407 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.