Учебен план

Здравен мениджмънт, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA671 Въведение в мениджмънта З 5
2 BA673 Маркетинг в здравеопазването З 5
3 BA675 Нормативна база и управление на риска в здравеопазването З 5
4 BA679 Изследователски методи в здравния мениджмънт З 5
5 BA685 Поведенческа икономика в здравеопазването З 5
6 LW580 Противодействие на корупцията в здравеопазването З 5
7 LW581 Трудово право З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA674 Стандартизация и управление на качеството в здравеопазването З 5
2 BA676 Финансов мениджмънт в здравеопазването З 5
3 BA678 Здравно застраховане З 5
4 BA680 Маркетингови комуникации за лечебни и здравни заведения З 5
5 BA688 Административно обслужване в здравеопазването З 5
6 IT512 Информационна сигурност в здравеопазването З 5
7 PS540 Позитивни нагласи за делово поведение в здравеопазването З 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 70 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Държавен изпит 15 кредита
Общо за степента 85 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.