Учебен план

Маркетинг и управление на туристическия бизнес, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA433 Маркетинг в туризма З 6
2 BA531 Управление на маркетинга З 6
3 BA561 Управление на кризисни ситуации в туризма З 6
4 BA563 Управление на туроператорска и турагентска дейност З 6
5 BA564 Управление на хотела и резервационни системи З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA507 Управленска икономика З 6
2 BA533 Анализ на тактическа и оперативна маркетингова информация З 6
3 BA536 Web маркетинг на взаимовръзките З 6
4 BA562 Стратегическо управление на туризма З 6
5 BA410 Управление на услуги И 6
6 BA504 Управленски игри и симулации И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 54 кредита
Избираеми дисциплини 12 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 81 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.