Учебен план

Счетоводство и контрол, Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA503 Управленско счетоводство З 6
2 BA522 Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти З 6
3 BA524 Организация на счетоводството в осигурителните и застрахователните дружества З 6
4 BA527 Практикум по счетоводство на предприятието З 6
5 BA406 Управление на проекти И 6
6 BA505 Контролинг И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA507 Управленска икономика З 6
2 BA520 Местни финанси и бюджет З 6
3 BA525 Счетоводна политика и финансови отчети З 6
4 BA538 Борси и борсови операции (Международни борси и операции) З 6
5 BA410 Управление на услуги И 6
6 BA548 Практикум по счетоводство на банките и бюджетните предприятия И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 24 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.