Учебен план

Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS536 Информационна сигурност в интернет З 3
2 EN573 Технически методи за експертна оценка на вещества, материали и изделия З 4
3 EN578 Пътно-транспортна и автотехническа експертиза З 4
4 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 4
5 EN593 CAD/CAM/CAE системи за инженерни решения З 4
6 EN613 Пожарна безопасност и пожаротехническа експертиза З 6
7 LW572 Съдебни експертизи З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN570 Икономически методи за оценка на технически системи З 4
2 EN574 Експертизи на електро-магнитни излъчвания З 4
3 EN582 Технически експертен анализ на механични конструкции З 4
4 EN584 Надеждност и контрол на материалите З 5
5 EN592 Организация на спасителни дейности при природни бедствия и промишлени аварии З 5
6 EN604 Съдебни инженерно-технически експертизи на енергийни системи З 4
7 EN608 Компютърни престъпления З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.