Учебен план

Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN111 Основи на конструирането и AutoCAD З 6
3 LN112 Английски език З -
4 MA101 Висша математика І З 7
5 MA103 Дискретна математика З 6
6 SP102 Спорт З 3
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS104 Програмиране З 7
3 EN104 Електротехника и електроника З 6
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
6 SP102 Спорт З 3
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 CS201 Теория на алгоритмите З 4
3 CS203 Обектно ориентирано програмиране З 6
4 CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката З 6
5 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
6 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS202 Операционни системи З 6
2 CS204 Бази от данни З 6
3 CS206 Изкуствен интелект З 5
4 CS208 Компютърна графика З 4
5 CS417 Приложни софтуерни технологии З 4
6 MA302 Числени методи З 4
7 LN213 Специализиран английски език Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания З 6
2 EN313 Компютърни архитектури З 6
3 EN317 Основи на цифровата и микропроцесорната техника З 7
4 EN423 Компютърни мрежи и комуникации З 6
5 ST301 Вероятности и статистика З 4
6 CS314 Unix операционни системи И 4
7 CS345 Облачни изчисления И 4
8 EN306 Елементи и механизми в роботиката И 4
9 EN373 Основи на автоматизацията И 4
10 CS323 Обобщени мрежи Ф 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS312 Програмиране на Java З 6
2 CS338 Python програмиране З 4
3 CS422 Изследване на операциите З 6
4 CS428 Интернет на нещата З 5
5 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи И 6
6 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS319 Информационна сигурност З 4
2 CS415 Мрежово програмиране З 6
3 CS426 Мултимедийни технологии З 4
4 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс З 4
5 EN419 Компютърни системи З 6
6 EN411 Кодиране и защита на информацията И 6
7 EN421 Оптични комуникации И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS216 Практикум по моделиране З 3
2 CS313 Бизнес информационни системи З 6
3 CS432 3D моделиране и анимация З 4
4 CS315 WWW програмиране И 4
5 CS323 Обобщени мрежи И 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 216 кредита
Избираеми дисциплини 48 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 274 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.