Учебен план

Електроснабдяване и електрообзавеждане, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2022

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN109 Физика и материалознание З 7
3 EN111 Основи на конструирането и AutoCAD З 6
4 LN112 Английски език З -
5 MA101 Висша математика І З 7
6 SP102 Спорт Ф 3
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS104 Програмиране З 7
2 EN102 Електронни елементи З 6
3 EN210 Програмни продукти за инженерни решения З 5
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
6 SP102 Спорт Ф 3
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 EN203 Измерване в електротехниката и електрониката З 5
3 EN209 Електротехника З 7
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 EN206 Електронна схемотехника З 7
3 EN214 Учебна практика З 5
4 EN274 Приложна механика и роботика З 6
5 EN371 Електрически апарати З 6
6 LN213 Специализиран английски език Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN272 Електрически машини З 6
2 EN303 Токозахранващи устройства З 7
3 EN306 Елементи и механизми в роботиката З 6
4 EN317 Основи на цифровата и микропроцесорната техника З 7
5 EN373 Основи на автоматизацията З 5
6 EN313 Компютърни архитектури Ф 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN364 Силови електронни преобразуватели З 6
2 EN366 Енергийни източници, ресурси и технологии З 6
3 EN372 Електроснабдяване З 6
4 EN472 Хидравлични машини и пневматика З 5
5 CS204 Бази от данни И 6
6 EN315 Инженерно оборудване на хотели и ресторанти И 6
7 EN362 Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN419 Компютърни системи З 6
2 EN461 Експлоатация на енергийна инфраструктура З 6
3 EN471 Електрообзавеждане З 6
4 EN473 Техника на високите напрежения З 6
5 CS562 Интелектуална собственост И 6
6 EN361 Възобновяема енергия. Методи за преобразуване И 6
7 EN453 Енергийна ефективност Ф 5
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN374 Топлотехника З 5
2 EN414 Техническа безопасност З 5
3 EN474 Осветителна и инсталационна техника З 5
4 EN462 Техническо и нормативно проектиране на ВЕЦ И 5
5 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване Ф 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 213 кредита
Избираеми дисциплини 35 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 258 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.