Учебен план

Техническа безопасност и противопожарна техника, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2022

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 4
2 EN593 CAD/CAM/CAE системи за инженерни решения З 4
3 EN611 Координация и оперативно управление на противопожарните органи З 3
4 EN613 Пожарна безопасност и пожаротехническа експертиза З 6
5 EN615 Противопожарно техническо въоръжение и противопожарна тактика З 4
6 EN617 Пожарна безопасност на сгради и съоръжения /хидравлика и водоснабдяване/ З 4
7 LW572 Съдебни експертизи З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN582 Технически експертен анализ на механични конструкции З 4
2 EN584 Надеждност и контрол на материалите З 5
3 EN592 Организация на спасителни дейности при природни бедствия и промишлени аварии З 5
4 EN604 Съдебни инженерно-технически експертизи на енергийни системи З 4
5 EN612 Експлоатация на противопожарна и аварийно-спасителна техника З 4
6 EN614 Електрозахранване и електрооборудване на противопожарна автоматика З 4
7 EN616 Техника и средства за защита на населението от опасни вещества З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.