Учебен план

Начална училищна педагогика и информационни технологии, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2022

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED319 Приобщаващо образование З 3
2 ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище З 4
3 ED523 Съвременни аспекти на обучението по БЕЛ в детската градина и началното училище З 6
4 ED530 Хоспетиране в началното училище З 2
5 IT511 Компютърни програми и приложения за развитие на дигитална компетентност З 4
6 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED408 Стажантска практика в началното училище З 9
2 ED431 Текуща педагогическа практика в началното училище З 6
3 ED544 Организация на STEM среда в НУ З 5
4 ED546 Работа с интерактивна дъска З 4
5 ED548 Методика на обучението по компютърно моделиране З 6
6 PS528 Стажантска научноизследователска практика З 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.