Учебен план

Бизнес администрация, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA101 Макроикономика З 7
2 BA105 Икономически теории З 4
3 CM313 Бизнес комуникации З 6
4 IT101 Информатика З 7
5 LN114 Английски език І (А1) И -
6 LN116 Английски език І (А2) И -
7 SP102 Спорт Ф 3
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA102 Микроикономика З 6
2 BA104 Икономическа социология З 6
3 BA106 Основи на управлението З 6
4 BA110 Количествени методи в бизнеса З 6
5 LN114 Английски език І (А1) И 12
6 LN116 Английски език І (А2) И 12
7 SP102 Спорт Ф 3
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA201 Световна икономика З 6
2 BA203 Счетоводство І част З 6
3 BA205 Планиране и прогнозиране З 6
4 LW280 Търговско и облигационно право З 5
5 LN214 Английски език ІІ (А1) И -
6 LN216 Английски език ІІ (А2) И -
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA202 Маркетинг З 6
2 BA204 Счетоводство ІІ част З 7
3 BA207 Организационно поведение З 6
4 ST202 Статистика З 6
5 LN214 Английски език ІІ (А1) И 12
6 LN216 Английски език ІІ (А2) И 12
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA301 Финанси І част (Публични финанси) З 6
2 BA406 Управление на проекти З 6
3 BA304 Международни икономически отношения И 6
4 BA321 Анализ на финансовите отчети И 6
5 BA331 Маркетингови изследвания и маркетингова информационна система И 6
6 BA337 Интегрирани маркетингови комуникации И 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA302 Финанси ІІ част (Корпоративни финанси) З 6
2 BA315 Застрахователно и социално осигуряване З 6
3 BA338 Логистика и дистрибуционна политика З 3
4 BA443 Стратегическо управление З 6
5 BA308 Поведенческа икономика И 6
6 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA342 Управление на операциите З 6
2 BA344 Управление на човешките ресурси З 6
3 BA431 Международен маркетинг З 3
4 BA441 Бизнес планиране З 6
5 BA447 Специализираща практика (45 дни) и защита на доклад З 5
6 BA413 Борси и борсови операции И 6
7 BA433 Маркетинг в туризма И 6
8 BA435 Управление на продажбите И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA410 Управление на услуги З 6
2 BA444 Управление на иновациите и инвестициите З 6
3 BA404 Анализ и оценка на риска И 6
4 BA414 Международни валутно-финансови отношения И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 167 кредита
Избираеми дисциплини 114 кредита
Писмен държавен изпит по специалността 10 кредита
Общо за степента 291 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.