Учебен план

Счетоводство и контрол, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA101 Макроикономика З 7
2 BA105 Икономически теории З 4
3 CM313 Бизнес комуникации З 6
4 IT101 Информатика З 7
5 LN114 Английски език І (А1) И -
6 LN116 Английски език І (А2) И -
7 SP102 Спорт Ф 3
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA102 Микроикономика З 6
2 BA104 Икономическа социология З 6
3 BA106 Основи на управлението З 6
4 BA110 Количествени методи в бизнеса З 6
5 LN114 Английски език І (А1) И 12
6 LN116 Английски език І (А2) И 12
7 SP102 Спорт Ф 3
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA201 Световна икономика З 6
2 BA203 Счетоводство І част З 6
3 BA205 Планиране и прогнозиране З 6
4 LW280 Търговско и облигационно право З 5
5 LN214 Английски език ІІ (А1) И -
6 LN216 Английски език ІІ (А2) И -
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA202 Маркетинг З 6
2 BA204 Счетоводство ІІ част З 7
3 BA207 Организационно поведение З 6
4 ST202 Статистика З 6
5 LN214 Английски език ІІ (А1) И 12
6 LN216 Английски език ІІ (А2) И 12
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA301 Финанси І част (Публични финанси) З 6
2 BA321 Анализ на финансовите отчети З 6
3 BA326 Програмни продукти в счетоводството З 6
4 BA304 Международни икономически отношения И 6
5 BA311 Теория на парите и кредита И 6
6 BA331 Маркетингови изследвания и маркетингова информационна система И 6
7 BA406 Управление на проекти И 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA302 Финанси ІІ част (Корпоративни финанси) З 6
2 BA315 Застрахователно и социално осигуряване З 6
3 BA516 Банково и бюджетно счетоводство З 0
4 BA308 Поведенческа икономика И 6
5 BA314 Финансови пазари И 6
6 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA323 Финансово счетоводство З 6
2 BA411 Данъчен, митнически и валутен контрол З 6
3 BA423 Специализиран курс Счетоводство и контрол З 3
4 BA427 Специализираща практика (45 дни) и защита на доклад З 5
5 BA344 Управление на човешките ресурси И 6
6 BA435 Управление на продажбите И 6
7 BA441 Бизнес планиране И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA328 Анализ и контрол на стопанската дейност З 6
2 BA414 Международни валутно-финансови отношения З 6
3 BA444 Управление на иновациите и инвестициите З 6
4 BA404 Анализ и оценка на риска И 6
5 BA410 Управление на услуги И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 164 кредита
Избираеми дисциплини 120 кредита
Писмен държавен изпит по специалността 10 кредита
Общо за степента 294 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.