Учебен план

Право, Редовно, Магистър (след средно образование), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM201 Реторика З 3
2 LN112 Английски език І З -
3 LW101 Обща теория на правото З -
4 LW103 История на българската държава и право З 6
5 LW121 Римско частно право З 8
6 LW123 Латински език З 2
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 LN112 Английски език І З 11
3 LW101 Обща теория на правото З 10
4 LW102 Конституционно право З -
5 LW104 Юридически практикум І З 2
6 LW106 Юридическо мислене и изготвяне на правни актовe З 7
7 IT506 Системи и технологии за дигитализация и архивиране на правна документация И 6
8 LW122 Организация на съдебната система и правозащитните институции И 3
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW102 Конституционно право З 9
2 LW205 Международно публично право З 6
3 LW207 Юридически практикум ІІ З 2
4 LW218 Юридическа етика И 4
5 LW291 Конституционно правосъдие в Европейския съюз И 4
6 LW293 Миграционно и бежанско право И 4
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 LN212 Английски език ІІ З 12
2 LW203 Гражданско право (обща част) З 8
3 LW204 Учебна практика І З 4
4 LW206 Административно право З 5
5 LW208 Юридически практикум ІІІ З 2
6 LW209 Природозащитно право З 4
7 LW220 Административно обслужване З 3
8 LW421 Морско право (публично и частно) З 3
9 LW216 Право на вероизповеданията И 2
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW202 Вещно право З 5
2 LW307 Административен процес З 5
3 LW311 Правен режим на държавната служба З 3
4 LW331 Криминология З 6
5 LN311 Английски език ІІІ И 3
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW302 Семейно и наследствено право З 7
2 LW303 Облигационно право З 11
3 LW304 Учебна практика ІІ З 4
4 LW305 Финансово право З 7
5 LW312 Наказателно-изпълнително право З 3
6 LW419 Общинско право З 3
7 LW322 Право на интелектуалната собственост И 3
8 LW423 Банково право И 3
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW403 Трудово право З 9
2 LW405 Данъчно право З 5
3 LW431 Криминалистика З 12
4 AD420 Валутен и финансов контрол И 4
5 CM103 Езикова култура И 5
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW401 Търговско право З 11
2 LW402 Осигурително право З 5
3 LW505 Право на Европейския съюз З 5
4 AD508 Териториалноустройствено планиране и развитие И 3
5 LW412 Правни аспекти на опазването на културно-историческото наследство И 3
6 LW451 Правна клиника И 6
7 LW531 Съдебни експертизи И 3
9 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW301 Наказателно право З 12
2 LW404 Международно частно право З 7
3 LW509 Учебна практика ІІІ З 4
10 семестър
дисциплинастатускредити
1 LW501 Гражданско процесуално право З 13
2 LW502 Международно правораздаване З 4
3 LW503 Наказателно процесуално право З 12
4 LW514 Международно сътрудничество по наказателни дела И 4
5 LW516 Правна защита по Европейската конвенция за защита правата на човека И 4
6 LW578 Нотариално право, арбитраж и медиация И 4

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 266 кредита
Избираеми дисциплини 14 кредита
Държавни изпити: Гражданскоправни науки, Наказателноправни науки, Публичноправни науки 45 кредита
Общо за степента 325 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна