Учебен план

Компютърни системи и технологии, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN109 Физика и материалознание З 7
3 EN111 Основи на конструирането и AutoCAD З 6
4 LN112 Английски език З -
5 MA101 Висша математика І З 7
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS104 Програмиране З 7
2 EN102 Електронни елементи З 6
3 EN210 Програмни продукти за инженерни решения З 5
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 EN203 Измерване в електротехниката и електрониката З 5
3 EN209 Електротехника З 7
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 CS204 Бази от данни З 6
3 EN206 Електронна схемотехника З 7
4 EN214 Учебна практика З 5
5 EN274 Приложна механика и роботика З 6
6 EN272 Електрически машини Ф 6
7 LN213 Специализиран английски език Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN303 Токозахранващи устройства З 7
2 EN306 Елементи и механизми в роботиката З 6
3 EN313 Компютърни архитектури З 6
4 EN317 Основи на цифровата и микропроцесорната техника З 7
5 EN373 Основи на автоматизацията З 5
6 EN361 Възобновяема енергия. Методи за преобразуване Ф 5
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS202 Операционни системи З 6
3 CS338 Python програмиране З 4
4 CS428 Интернет на нещата З 5
5 EN362 Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение З 6
6 CS312 Програмиране на Java И 6
7 EN364 Силови електронни преобразуватели Ф 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс З 6
2 EN411 Кодиране и защита на информацията З 6
3 EN419 Компютърни системи З 6
4 EN421 Оптични комуникации З 6
5 EN423 Компютърни мрежи и комуникации З 6
6 CS415 Мрежово програмиране И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN414 Техническа безопасност З 5
2 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи З 6
3 EN416 Специализираща практика З 5
4 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване З 6
5 EN462 Техническо и нормативно проектиране на ВЕЦ Ф 6

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 230 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 240 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна