Учебен план

Психология, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM103 Езикова култура З 6
2 LN112 Английски език І З -
3 PS111 Увод в психологията З 4
4 PS112 История на психологията З 5
5 PS113 Физиология и психология З 5
6 PS115 Професионална етика З 4
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM211 Интра- и интерперсонална комуникация З 4
2 IT110 Информационни и комуникационни технологии З 4
3 LN112 Английски език І З 12
4 PS114 Когнитивна психология З 5
5 SO102 Социология З 6
6 ST302 Въведение в статистиката З 5
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 LN212 Английски език ІІ З -
2 PS211 Експериментална психология З 7
3 PS213 Психология на развитието в детска и юношеска възраст З 7
4 PS219 Медицинска психология З 4
5 PS501 Психология на личността З 6
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM107 Глобализация и комуникации З 3
2 LN212 Английски език ІІ З 12
3 PS104 Социално-психологически тренинг З 3
4 PS202 Социална психология З 7
5 PS218 Тренинг за работа с деца със специални образователни потребности З 5
6 PS302 Психолингвистика З 6
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS201 Клинична психология З 6
2 PS301 Психопатология З 4
3 PS311 Педагогическа психология З 6
4 PS313 Психологически измервания З 6
5 PS315 Летен стаж І З 5
6 CM331 Събитиен мениджмънт И 3
7 IT401 Мултимедийни технологии И 3
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS304 Основи на позитивната психология З 6
2 PS312 Практикум по психология З 6
3 PS314 Психология на развитие на възрастните З 6
4 PS316 Трудова психология З 6
5 CM312 Общуване с медиите И 3
6 CM414 Изграждане на имидж И 3
7 CM417 Протокол и етикет И 3
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS303 Кризисна интервенция З 6
2 PS411 Психология на влиянието З 4
3 PS413 Диференциална психология З 6
4 PS415 Летен стаж ІІ З 5
5 PS507 Консултативна психология З 6
6 CM403 Разработване на дипломен проект И 3
7 PS417 Психолого-педагогическо консултиране в училище И 3
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS412 Етнопсихология З 3
2 PS414 Организационна психология З 5
3 PS506 Психология и здраве З 6
4 SW411 Креативни техники З 3
5 BA207 Организационно поведение И 3
6 SO402 Социална демография И 3
7 SW412 Политики на социално включване И 3

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 215 кредита
Избираеми дисциплини 30 кредита
Държавен изпит
Защита на дипломна работа
10 кредита
Общо за степента 255 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.