Учебен план

Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA671 Въведение в мениджмънта З 6
2 BA681 Сделки с вещи (движими и недвижими) З 6
3 BA683 Маркетинг за сектор "недвижими имоти" З 6
4 LW581 Трудово право З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA444 Управление на иновациите и инвестициите З 6
2 BA672 Счетоводство за мениджъри З 6
3 BA682 Ценова стратегия и оптимизация З 6
4 LW220 Административно обслужване З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 48 кредита
Държавен изпит 15 кредита
Общо за степента 63 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна