Учебен план

Журналистика и връзки с обществеността, Задочно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM101 Теория на комуникациите З 5
2 CM103 Езикова култура З 6
3 CM222 Пресжурналистика З 6
4 CM229 История на журналистиката З 4
5 PS111 Увод в психологията З 4
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM102 Речева комуникация З 4
2 CM107 Глобализация и комуникации З 3
3 CM111 Теория и история на връзките с обществеността З 6
4 CM128 Журналистически жанрове и професионално писане З 4
5 CM202 Теория и практика на текста З 6
6 IT102 Информационни технологии З 4
7 SO102 Социология З 6
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM205 Съвременен български език І З 6
2 CM232 Семестриален проект по Комуникационни стратегии и тактики З 6
3 CM307 Комуникационни стратегии и тактики З 4
4 CM326 Учебна журналистическа практика (преса) З 3
5 CM331 Събитиен мениджмънт З 3
6 CM333 Електронни медии З 9
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM233 Техника на говора и правоговор З 4
2 CM303 Съвременен български език ІІ З 6
3 CM315 Реклама и планиране на рекламна кампания З 5
4 CM427 Учебна журналистическа практика (радио) З 3
5 PS202 Социална психология З 7
6 PS206 Семестриален проект по Социална психология З 6
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM201 Реторика З 6
2 CM301 Политика и медии З 3
3 CM313 Бизнес комуникация З 6
4 CM319 Летен едномесечен стаж І З 5
5 CM401 Стилистика З 5
6 CM405 Информационна компетентност в комуникациите З 6
7 CM428 Учебна журналистическа практика (телевизия) З 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM404 Онлайн комуникации и социални мрежи З 3
2 CM414 Изграждане на имидж З 4
3 CM417 Протокол и етикет З 3
4 CM432 Регионални медии и PR комуникации З 5
5 PS216 Семестриален проект по Психолингвистика З 6
6 PS302 Психолингвистика З 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM314 Практикум по връзки с обществеността З 3
2 CM410 Летен едномесечен стаж ІІ З 5
3 CM425 Репортерско майсторство З 6
4 CM434 Комуникации PR-медии З 3
5 CM436 Семестриален проект по Комуникации PR-медии З 6
6 PS303 Кризисна интервенция З 5
7 PS411 Психология на влиянието З 3
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM227 Съвременна журналистика З 4
2 CM413 Комуникативни умения - радио и телевизия З 6
3 CM418 Практикум по връзки с обществеността ІІ З 3
4 PS412 Етнопсихология З 3
5 SW411 Креативни техники З 3

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 232 кредита
Избираеми дисциплини -2 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 240 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна