Учебен план

Защита на личните данни и класифицираната информация, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD589 Теория на сигурността, държавата и системата за национална сигурност З 5
2 AD591 Концепции, политики и стратегии за сигурност на информацията в системата за национална сигурност Концепции, политики и стратегии за сигурност на информацията в системата за национална сигурност З 5
3 AD593 Концепция, общ регламент на ЕС и национална правна рамка на РБ за защита на личните данни З 5
4 AD595 Роля и задачи на длъжностното лице по защита на личните данни (DPO) и класифицираната информация в системата за национална сигурност З 5
5 AD597 Защита на системата за лични данни и класифицирана информация от скритото преднамерено присъствие З 5
6 AD599 Информационна сигурност З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD588 Философски проблеми на сигурността при защита на личните данни и класифицираната информация З 5
2 AD590 Стандарти на НАТО за защита на информацията З 5
3 AD592 Наказателноправна защита на личните данни З 5
4 AD594 Норми и стандарти за кибер сигурност на системите за личните данни и класифицирана информация З 5
5 AD596 Модели на надеждни междуличностни отношения в системата за защита на личните данни и класифицираната информация З 5
6 AD598 Основи на електронното правителство З 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.