Учебен план

Данъчна администрация, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2017

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD522 Административни процедури З 8
2 AD587 Данъчна и митническа администрация З 8
3 BA411 Данъчен, митнически и валутен контрол З 6
4 LW311 Правен режим на държавната служба З 6
5 LW577 Данъчен процес З 6
6 LW579 Правен режим на данъчното облагане З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD524 Събиране на публични вземания З 6
2 IT506 Системи и технологии за дигитализация и архивиране на правна документация З 8
3 LW571 Бюджетно право З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.