Учебен план

Икономика и маркетинг на туризма, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2016

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA101 Макроикономика З 7
2 BA105 Икономически теории З 4
3 CM313 Бизнес комуникации З 6
4 IT101 Информатика З 7
5 LN114 Английски език І (А1) И -
6 LN116 Английски език І (А2) И -
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA102 Микроикономика З 6
2 BA104 Икономическа социология З 6
3 BA106 Основи на управлението З 6
4 BA110 Количествени методи в бизнеса З 6
5 LN114 Английски език І (А1) И 12
6 LN116 Английски език І (А2) И 12
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA201 Световна икономика З 6
2 BA203 Счетоводство І част З 6
3 BA205 Планиране и прогнозиране З 6
4 BA207 Организационно поведение З 6
5 BA351 Въведение в туризма З 6
6 LN214 Английски език ІІ (А1) И -
7 LN216 Английски език ІІ (А2) И -
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA202 Маркетинг З 6
2 BA204 Счетоводство ІІ част З 7
3 BA354 Софтуерни продукти в хотелиерството и туроператорската дейност З 6
4 LW272 Основи на правото З 4
5 ST202 Статистика З 7
6 LN214 Английски език ІІ (А1) И 12
7 LN216 Английски език ІІ (А2) И 12
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA331 Маркетингови изследвания и маркетингова информационна система З 6
2 BA333 Комуникационна политика З 6
3 LW371 Търговско право З 6
4 BA304 Международни икономически отношения И 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA306 Корпоративни финанси З 6
2 BA335 Продуктова и ценова политика З 6
3 BA356 Управление на качеството в туризма З 6
4 BA406 Управление на проекти И 6
5 BA443 Стратегическо управление И 6
6 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA344 Управление на човешките ресурси З 6
2 BA433 Маркетинг в туризма З 6
3 BA435 Управление на продажбите З 6
4 BA451 Устойчиво развитие на туризма З 3
5 BA453 Специализираща практика (45 дни) и защита на доклад З 5
6 BA441 Бизнес планиране И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA410 Управление на услугите З 6
2 IT402 Мултимедийни технологии З 6
3 BA404 Анализ и оценка на риска И 6
4 BA414 Международни валутно-финансови отношения И 6
5 BA444 Управление на иновациите и инвестициите И 6

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 182 кредита
Избираеми дисциплини 48 кредита
Писмен държавен изпит по специалността 10 кредита
Общо за степента 240 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна