Учебен план

Информатика и компютърни науки, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2016

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 LN112 Английски език З -
4 MA101 Висша математика І З 7
5 MA103 Дискретна математика З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS104 Програмиране З 7
3 EN104 Електротехника и електроника З 6
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 CS201 Теория на алгоритмите З 6
3 CS203 Обектно ориентирано програмиране З 6
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 CS202 Операционни системи З 6
3 CS204 Бази от данни З 6
4 CS206 Изкуствен интелект З 5
5 CS214 Визуално програмиране З 4
6 CS216 Практикум по моделиране З 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS314 Unix операционни системи З 4
2 CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания З 6
3 CS412 Съвременни информационни системи З 4
4 EN313 Компютърни архитектури З 6
5 EN423 Компютърни мрежи и комуникации З 6
6 ST301 Вероятности и статистика З 6
7 EN307 Цифрова схемотехника И 4
8 EN427 Курсов проект по Компютърни мрежи и комуникации И 4
9 CS323 Обобщени мрежи Ф 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS208 Компютърна графика З 6
2 CS312 Програмиране на Java З 6
3 CS313 Бизнес информационни системи З 5
4 EN302 Микропроцесорна техника З 7
5 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи И 6
6 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS319 Информационна сигурност З 4
2 CS415 Мрежово програмиране З 6
3 CS421 Компютърни системи З 6
4 CS531 Електронен бизнес З 4
5 CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката И 4
6 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс И 4
7 EN411 Кодиране и защита на информацията И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS315 WWW програмиране З 4
2 CS417 Приложни софтуерни технологии З 6
3 CS422 Изследване на операциите З 6
4 CS426 Мултимедийни технологии З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 216 кредита
Избираеми дисциплини 34 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 260 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.