Учебен план

Компютърни системи и технологии, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2016

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 EN109 Физика и материалознание З 7
4 LN112 Английски език З -
5 MA101 Висша математика І З 7
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS104 Програмиране З 7
2 EN102 Електронни елементи З 6
3 EN210 Програмни продукти за инженерни решения З 5
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 EN203 Измерване в електротехниката и електрониката З 5
3 EN209 Електротехника З 7
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 CS204 Бази от данни З 6
3 EN206 Електронна схемотехника З 7
4 EN214 Учебна практика З 5
5 EN274 Приложна механика и роботика З 6
6 EN272 Електрически машини Ф 6
7 LN213 Специализиран английски език Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS314 Unix операционни системи З 4
2 EN303 Токозахранващи устройства З 7
3 EN307 Цифрова схемотехника З 7
4 EN313 Компютърни архитектури З 6
5 EN325 Комуникационна техника И 6
6 MA103 Дискретна математика И 6
7 EN361 Възобновяема енергия. Методи за преобразуване Ф 5
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS202 Операционни системи З 6
3 EN302 Микропроцесорна техника З 7
4 EN312 Курсов проект по Микропроцесорна техника З 5
5 EN362 Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение З 6
6 CS312 Програмиране на Java И 6
7 EN364 Силови електронни преобразуватели Ф 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN411 Кодиране и защита на информацията З 6
2 EN419 Компютърни системи З 6
3 EN421 Оптични комуникации З 6
4 EN423 Компютърни мрежи и комуникации З 6
5 CS415 Мрежово програмиране И 6
6 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс И 6
7 EN461 Експлоатация на енергийна инфраструктура Ф 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN414 Техническа безопасност З 5
2 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи З 6
3 EN416 Специализираща практика З 3
4 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване З 6
5 EN462 Техническо и нормативно проектиране на ВЕЦ Ф 6

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 218 кредита
Избираеми дисциплини 12 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 240 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна