Учебен план

Социални дейности и консултиране, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD314 Социална политика З 5
2 PS111 Увод в психологията З 4
3 SW101 Основи на социалната работа З 6
4 SW105 Професионална етика на социалния работник З 3
5 SW214 Социална работа с групи и общности З 5
6 LN112 Английски език І И -
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM211 Интра- и интерперсонална комуникация З 6
2 IT102 Информационни технологии З 4
3 SO102 Социология З 6
4 SW102 Методи на социалната работа З 8
5 LN112 Английски език І И 12
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 SW114 Кинезитерапия З 6
2 SW203 Консултативен процес и умения З 4
3 SW212 Социална работа с хора със зависимости З 3
4 SW315 Социална работа с деца и алтернативни детски грижи З 7
5 SW334 Семейно консултиране З 7
6 LN212 Английски език ІІ И -
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS202 Социална психология З 7
2 SW314 Социална работа с хора с девиантно поведение З 4
3 SW332 Организационно консултиране З 7
4 SW336 Мениджмънт на социалните услуги З 6
5 SW413 Социална работа с хора с увреждания З 5
6 LN212 Английски език ІІ И 12
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM415 Разработване на проекти З 3
2 CM424 Посредничество при конфликти З 5
3 IT401 Мултимедийни технологии З 3
4 PS213 Психология на развитието в детска и юношеска възраст З 7
5 SW316 Социална работа с възрастни хора З 6
6 SW325 Летен стаж І З 5
7 SW431 Стаж: Социална работа с хора, жертва на насилие и трафик З 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS412 Етнопсихология З 3
2 SO402 Социална демография З 4
3 SW412 Политики на социално включване З 4
4 SW414 Преддипломен стаж: Мениджмънт на социалните услуги З 4
5 SW427 Законодателна защита на хора в неравностойно положение З 6
6 CM417 Протокол и етикет И 3
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA344 Мениджмънт на човешките ресурси З 6
2 PS301 Психопатология З 4
3 PS303 Кризисна интервенция З 6
4 PS507 Консултативна психология З 6
5 SO201 Демокрация и права на човека З 5
6 SW433 Летен стаж ІІ З 5
7 CM403 Разработване на дипломен проект И 3
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS104 Социално-психологически тренинг З 3
2 PS314 Психология на развитие на възрастните З 6
3 SO202 Социална антропология З 3
4 SW411 Креативни техники З 3

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 206 кредита
Избираеми дисциплини 30 кредита
Държавен изпит
Защита на дипломна работа
10 кредита
Общо за степента 246 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.