Учебен план

Международни икономически отношения, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA304 Международни икономически отношения З 6
2 BA461 Външнотърговски сделки и операции З 6
3 BA505 Контролинг З 6
4 BA517 Европейски и международни стандарти за качество З 6
5 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA362 Глобална икономика З 6
2 BA406 Управление на проекти З 6
3 BA504 Управленски игри и симулации З 6
4 BA507 Управленска икономика З 6
5 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна