Учебен план

Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 EN109 Физика и материалознание З 7
4 LN112 Английски език З -
5 MA101 Висша математика І З 7
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS104 Програмиране З 7
2 EN102 Електронни елементи З 6
3 EN210 Програмни продукти за инженерни решения З 5
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 EN203 Измерване в електротехниката и електрониката З 5
3 EN209 Електротехника З 7
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 EN206 Електронна схемотехника З 7
3 EN214 Учебна практика З 5
4 EN272 Електрически машини З 6
5 EN274 Приложна механика и роботика З 6
6 CS204 Бази от данни Ф 6
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN208 Машинни елементи и механизми З 5
2 EN303 Токозахранващи устройства З 7
3 EN307 Цифрова схемотехника З 7
4 EN310 Строителни системи З 6
5 EN325 Комуникационна техника З 6
6 EN361 Възобновяема енергия. Методи за преобразуване З 5
7 EN313 Компютърни архитектури Ф 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS202 Операционни системи З 6
2 EN302 Микропроцесорна техника З 7
3 EN362 Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение З 6
4 EN364 Силови електронни преобразуватели З 6
5 EN462 Техническо и нормативно проектиране на ВЕЦ З 6
6 EN564 Енергийни източници, ресурси и технологии З 5
7 CS102 Web технологии и приложения И 6
8 EN372 Електроснабдяване И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN419 Компютърни системи З 6
2 EN421 Оптични комуникации З 6
3 EN461 Експлоатация на енергийна инфраструктура З 6
4 EN423 Компютърни мрежи и комуникации И 6
5 EN471 Електрообзавеждане И 6
6 EN453 Енергийна ефективност Ф 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN414 Техническа безопасност З 5
2 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване З 6
3 EN468 Курсов проект по възобновяема енергийна централа З 3
4 EN312 Курсов проект по Микропроцесорна техника И 3
5 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи Ф 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 224 кредита
Избираеми дисциплини 27 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 261 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.