Учебен план

Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 EN109 Физика и материалознание З 7
4 LN112 Английски език З -
5 MA101 Висша математика І З 7
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS104 Програмиране З 7
2 EN102 Електронни елементи З 6
3 EN210 Програмни продукти за инженерни решения З 5
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 EN203 Измерване в електротехниката и електрониката З 5
3 EN209 Електротехника З 7
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 EN206 Електронна схемотехника З 7
3 EN214 Учебна практика З 5
4 EN272 Електрически машини З 6
5 EN274 Приложна механика и роботика З 6
6 CS204 Бази от данни Ф 6
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN208 Машинни елементи и механизми З 5
2 EN303 Токозахранващи устройства З 7
3 EN307 Цифрова схемотехника З 7
4 EN310 Строителни системи З 6
5 EN325 Комуникационна техника З 6
6 EN361 Възобновяема енергия. Методи за преобразуване З 5
7 EN313 Компютърни архитектури Ф 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS202 Операционни системи З 6
2 EN302 Микропроцесорна техника З 7
3 EN362 Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение З 6
4 EN364 Силови електронни преобразуватели З 6
5 EN462 Техническо и нормативно проектиране на ВЕЦ З 6
6 EN564 Енергийни източници, ресурси и технологии З 5
7 CS102 Web технологии и приложения И 6
8 EN372 Електроснабдяване И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN419 Компютърни системи З 6
2 EN421 Оптични комуникации З 6
3 EN461 Експлоатация на енергийна инфраструктура З 6
4 EN423 Компютърни мрежи и комуникации И 6
5 EN471 Електрообзавеждане И 6
6 EN453 Енергийна ефективност Ф 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN414 Техническа безопасност З 5
2 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване З 6
3 EN468 Курсов проект по възобновяема енергийна централа З 3
4 EN312 Курсов проект по Микропроцесорна техника И 3
5 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи Ф 6

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 224 кредита
Избираеми дисциплини 6 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 240 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна