Учебен план

Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN503 Цифрова обработка и програмно осигуряване в комуникациите З 6
2 EN551 Нормативни документи за изграждане и включване на ВЕИ З 4
3 EN553 Преобразувателна електронна техника за ВЕИ З 6
4 EN555 Възобновяема енергия. Вятърни генератори и фотоволтаици и др. З 5
5 EN557 Свързване на ВЕИ към външно захранване З 5
6 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 4
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN552 Телекомуникационни преносни системи З 6
2 EN554 Проектиране и изследване на силови електронни преобразуватели за ВЕИ З 6
3 EN556 Управление и експлоатация на енергийни преносни системи З 6
4 EN558 Компютърни системи за управление, контрол и мониторинг на ВЕИ З 6
5 EN562 Анализ и оценка на енергийни ресурси З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.