Учебен план

Банков мениджмънт, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA515 Финансов инженеринг З 6
2 BA517 Европейски и международни стандарти за качество З 6
3 BA581 Европейска банкова интеграция З 6
4 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки З 6
5 IT501 Съвременни софтуерни продукти в търговската банка З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA504 Управленски игри и симулации З 6
2 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
3 BA582 Риск мениджмънт в търговската банка З 6
4 BA584 Банкови кризи и антикризисни механизми З 6
5 IT502 Информационна сигурност в банковия сектор З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.