Учебен план

Журналистика, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2014

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM101 Теория на комуникациите З 6
2 CM103 Езикова култура З 7
3 LN112 Английски език І З -
4 PS101 Психология З 6
5 SO201 Демокрация и права на човека З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM102 Речева комуникация З 6
2 CM107 Глобализация и комуникации З 3
3 CM111 Теория и история на връзките с обществеността З 5
4 IT102 Информационни технологии З 4
5 LN112 Английски език І З 12
6 SO102 Социология З 6
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM201 Реторика З 6
2 CM205 Съвременен български език І З 6
3 CM222 Пресжурналистика З 6
4 CM229 История на журналистиката З 6
5 LN212 Английски език ІІ З -
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM202 Теория и практика на текста З 6
2 CM303 Съвременен български език ІІ З 6
3 CM323 Журналистически жанрове З 4
4 CM326 Учебна журналистическа практика (преса) З 3
5 LN212 Английски език ІІ З 12
6 PS202 Социална психология З 5
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM223 Българска литература З 5
2 CM307 Комуникационни стратегии и тактики З 4
3 CM318 Професионална етика З 4
4 CM319 Летен едномесечен стаж І З 5
5 CM333 Електронни медии З 9
6 CM427 Учебна журналистическа практика (радио) З 3
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM126 Европейски литератури З 5
2 CM227 Съвременна журналистика З 5
3 CM233 Техника на говора и правоговор З 4
4 CM315 Реклама и планиране на рекламна кампания З 5
5 CM348 Медии и литература З 4
6 CM428 Учебна журналистическа практика (телевизия) З 4
7 ST302 Въведение в статистиката З 3
8 CM312 Общуване с медиите И 3
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM301 Политика и медии З 3
2 CM401 Стилистика З 5
3 CM405 Информационна компетентност в комуникациите З 6
4 CM410 Летен едномесечен стаж ІІ З 5
5 CM424 Посредничество при конфликти З 3
6 CM441 Интернет комуникация З 5
7 IT401 Мултимедийни технологии З 3
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM404 Онлайн комуникации и социални мрежи З 3
2 CM414 Изграждане на имидж З 3
3 CM417 Протокол и етикет З 3
4 CM425 Репортерско майсторство З 5
5 CM432 Регионални медии и PR комуникации З 4
6 LW212 Медийно право З 2

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 230 кредита
Избираеми дисциплини 3 кредита
Държавен изпит
Защита на дипломна работа
10 кредита
Общо за степента 243 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.