Учебен план

Публична администрация, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2014

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD101 Публична администрация З 6
2 AD103 Външна политика на България З 6
3 AD316 Европейска публична администрация З 6
4 SO101 Социология и психология на управлението З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA106 Основи на управлението З 6
2 BA206 Икономика З 6
3 IT104 Информационни системи и технологии З 6
4 LW172 Основи на правото З 6
5 LN114 Английски език І (А1) И 12
6 LN122 Немски език І И 12
7 LN132 Френски език І И 12
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA203 Счетоводство З 6
2 BA207 Организационно поведение З 6
3 LW273 Конституционно право З 6
4 LW277 Основи на гражданското право З 6
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA408 Управление на публични услуги З 6
2 LW274 Международно публично право З 6
3 LW276 Административно право и процес З 8
4 ST302 Въведение в статистиката З 5
5 LN212 Английски език ІІ И 11
6 LN222 Немски език ІІ И 11
7 LN232 Френски език ІІ И 11
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD212 Документалистика З 3
2 AD303 Евроатлантическо сътрудничество З 6
3 AD313 Институции и вземане на решения в Европейския съюз З 3
4 BA301 Публични финанси З 6
5 LW311 Правен режим на държавната служба З 6
6 BA304 Международни икономически отношения И 6
7 BA341 Количествени методи в управлението И 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD202 Неправителствени организации З 6
2 AD302 Местно самоуправление З 6
3 AD328 Политики на Европейския съюз З 6
4 AD415 Делова кореспонденция З 6
5 AD324 Защита на населението от бедствия и аварии И 3
6 AD326 Запазване на културно-историческото наследство И 3
7 BA202 Маркетинг И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD314 Социална политика и социални дейности З 4
2 AD401 Летен едномесечен стаж и защита на доклад З 5
3 AD417 Корупция и противодействие на корупцията З 6
4 AD419 Проблеми на миграцията и бежанците З 3
5 BA344 Управление на човешките ресурси З 6
6 LW473 Правата на човека в международното право З 3
7 AD421 Морска администрация И 3
8 BA331 Маркетингови изследвания И 3
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD413 Стратегическо планиране в публичната сфера З 4
2 AD418 Избирателни системи и изборен процес З 4
3 AD420 Валутен и финансов контрол З 3
4 BA406 Управление на проекти З 6
5 CM312 Общуване с медиите И 3
6 SO402 Социална демография И 3

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 189 кредита
Избираеми дисциплини 105 кредита
Държавен изпит по специалността 10 кредита
Общо за степента 304 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.