Учебен план

Компютърни системи и технологии, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2013

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN501 Математически модели в електрониката З 4
2 EN503 Цифрова обработка и програмно осигуряване в комуникациите З 6
3 EN505 Анализ, изследване и проектиране на електронни устройства З 6
4 EN511 Курсов проект по анализ, изследване и проектиране на електронни устройства З 3
5 EN515 Устройства и системи в оптичните комуникации З 6
6 EN519 Паралелни структури З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS502 Unix-Linux З 7
2 CS504 Разработване на JAVA приложения З 7
3 EN517 Курсов проект по програмируеми контролери З 3
4 EN518 Програмируеми контролери З 7
5 CS518 Компютърна сигурност И 6
6 EN502 Преобразувателна техника И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 54 кредита
Избираеми дисциплини 12 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 81 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.