Учебен план

Счетоводство и финанси, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA101 Макроикономика З 7
2 BA105 Икономически теории З 4
3 CM313 Бизнес комуникации З 6
4 IT101 Информатика З 7
5 LN114 Английски език І (А1) И -
6 LN116 Английски език І (А2) И -
7 SP102 Спорт Ф 3
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA102 Микроикономика З 6
2 BA106 Основи на управлението З 6
3 BA110 Количествени методи в бизнеса З 6
4 BA114 Въведение в предприемачеството З 6
5 LN114 Английски език І (А1) И 12
6 LN116 Английски език І (А2) И 12
7 BA116 Управление на човешките ресурси и маркетинг Ф 3
8 SP102 Спорт Ф 3
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA201 Световна икономика З 6
2 BA205 Планиране и прогнозиране З 6
3 BA213 Основи на счетоводството З 6
4 LW280 Търговско и облигационно право З 5
5 LN214 Английски език ІІ (А1) И -
6 LN216 Английски език ІІ (А2) И -
7 SP102 Спорт Ф 3
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA202 Маркетинг З 6
2 BA207 Организационно поведение З 6
3 BA214 Счетоводство на предприятието З 7
4 ST202 Статистика З 6
5 LN214 Английски език ІІ (А1) И 12
6 LN216 Английски език ІІ (А2) И 12
7 SP102 Спорт Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA307 Публични финанси З 6
2 BA321 Анализ на финансовите отчети З 6
3 BA323 Финансово счетоводство З 6
4 BA312 Банки и банково дело И 6
5 BA314 Финансови пазари И 6
6 BA406 Управление на проекти И 6
7 SP102 Спорт Ф 3
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA306 Корпоративни финанси З 6
2 BA315 Застрахователно и социално осигуряване З 6
3 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
4 BA516 Банково и бюджетно счетоводство З 0
5 BA308 Поведенческа икономика И 6
6 BA328 Анализ и контрол на стопанската дейност И 6
7 SP102 Спорт Ф 3
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA326 Програмни продукти в счетоводството З 3
2 BA411 Данъчен, митнически и валутен контрол З 6
3 BA427 Специализираща практика (45 дни) и защита на доклад З 5
4 BA525 Счетоводна политика и финансови отчети З 6
5 BA419 Дигитални финанси и финтех И 6
6 BA441 Бизнес планиране И 6
7 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки И 6
8 SP102 Спорт Ф 3
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA412 Лични финанси З 6
2 BA414 Международни валутно-финансови отношения З 6
3 BA410 Управление на услуги И 6
4 BA444 Управление на иновациите и инвестициите И 6
5 SP102 Спорт Ф 3

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 164 кредита
Избираеми дисциплини 108 кредита
Писмен държавен изпит по специалността 10 кредита
Общо за степента 282 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.