Учебен план

Приложна информатика, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 CS121 Увод в програмирането З 6
3 LN112 Английски език З -
4 MA101 Висша математика І З 7
5 MA103 Дискретна математика З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS104 Програмиране З 7
3 CS118 JavaScript програмиране З 4
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS201 Теория на алгоритмите З 4
2 CS203 Обектно ориентирано програмиране З 6
3 CS207 Разработка на софтуер З 3
4 CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката З 6
5 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
6 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS202 Операционни системи З 6
2 CS204 Бази от данни З 6
3 CS206 Изкуствен интелект З 5
4 CS208 Компютърна графика З 4
5 CS210 Вградени системи З 4
6 MA302 Числени методи З 4
7 LN213 Специализиран английски език Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания З 6
2 CS338 Python програмиране З 4
3 EN313 Компютърни архитектури З 6
4 EN423 Компютърни мрежи и комуникации З 6
5 ST301 Вероятности и статистика З 4
6 CS314 Unix операционни системи И 4
7 EN307 Цифрова схемотехника И 4
8 CS323 Обобщени мрежи Ф 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS312 Програмиране на Java З 6
2 CS320 Верификация на софтуер З 4
3 CS422 Изследване на операциите З 6
4 CS428 Интернет на нещата З 5
5 EN302 Микропроцесорна техника З 7
6 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи И 6
7 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS319 Информационна сигурност З 4
2 CS415 Мрежово програмиране З 6
3 CS426 Мултимедийни технологии З 4
4 CS429 Функционално програмирание З 6
5 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс З 4
6 EN411 Кодиране и защита на информацията И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS216 Практикум по моделиране З 3
2 CS430 Мултиплатформени мобилни приложения З 6
3 CS432 3D моделиране и анимация З 4
4 CS315 WWW програмиране И 4
5 EN312 Курсов проект по Микропроцесорна техника И 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 212 кредита
Избираеми дисциплини 34 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 256 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.