Учебен план

Компютърно моделиране, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN111 Основи на конструирането и AutoCAD З 6
3 LN112 Английски език З -
4 MA101 Висша математика І З 7
5 MA103 Дискретна математика З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS104 Програмиране З 7
3 CS118 JavaScript програмиране З 4
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 CS201 Теория на алгоритмите З 4
3 CS203 Обектно ориентирано програмиране З 6
4 CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката З 6
5 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
6 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS202 Операционни системи З 6
2 CS204 Бази от данни З 6
3 CS206 Изкуствен интелект З 5
4 CS208 Компютърна графика З 4
5 CS417 Приложни софтуерни технологии З 4
6 MA302 Числени методи З 4
7 LN213 Специализиран английски език Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания З 6
2 CS338 Python програмиране З 4
3 CS341 Моделиране на микропроцесорни системи З 4
4 CS343 CAD/CAM/CAE системи З 6
5 ST301 Вероятности и статистика З 4
6 CS323 Обобщени мрежи Ф 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS312 Програмиране на Java З 6
2 CS340 Приложно статистическо моделиране З 5
3 CS342 Моделиране на данни и процеси в емпиричните изследвания и бизнеса З 4
4 CS422 Изследване на операциите З 6
5 CS428 Интернет на нещата З 5
6 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи И 6
7 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS426 Мултимедийни технологии З 4
2 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс З 4
3 CS435 Дескрипторно моделиране на хардуер З 5
4 CS437 Web услуги З 4
5 CS439 Мрежи от вградени системи З 6
6 EN411 Кодиране и защита на информацията И 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS313 Бизнес информационни системи З 6
2 CS432 3D моделиране и анимация З 4
3 CS438 Моделиране на несигурност З 6
4 EN312 Курсов проект по Микропроцесорна техника И 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 210 кредита
Избираеми дисциплини 22 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 242 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.