Преподаватели

Услуги предоставящи сервизи от базата данни за преподаватели на Бургаски свободен университет

« Предходна страница

Част I. Идентификация

Идентификацията в платформата с е осъществява посредством JWT както следва:

jwt

Стъпка 1. Изпраща потребител и парола

Клиента изпраща POST заявка към https://e-services.bfu.bg/api/. Заявката съдържа полета потребител (user) и парола (pass) хеширана посредством sha256.

Например: потребител test с парола test изпраща:

user=test&pass=9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08

Стъпка 2. Връща ключа на клиента

Сървъра връща на клиента отговор в който се съдържа ключ за достъп.

Например:

{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NDAxMywiZXhwIjoxNTc1NDQwMDcyfQ.kZe4FiYxKTfwigNqUW9b1J1TzTzv_p0TDQb9fBNE148"}

Стъпка 3. Изпраща заявка и ключа

Клиента изпраща POST заявка съдържаща ключа за достъп в хедъра на страницата и входен параметър необходим за съответната услуга.

Например за услугата:

POST https://e-services.bfu.bg/api/faculty.php

Хедър на страницата:

{Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NDAxMywiZXhwIjoxNTc1NDQwMDcyfQ.kZe4FiYxKTfwigNqUW9b1J1TzTzv_p0TDQb9fBNE148}

Входен параметър за услугата:

fak=5

Стъпка 4. Връща резултата

В случай на успешна идентификация сървъра връща резултат от работата на конкретната страница във формат JSON.

Например:

{ "FACULTY": [ { "number": 1, "code": "308", "title": "проф.д-р н.", "name": "Андон Лазаров", "picture": "http://e-services.bfu.bg/api/picture.php?id=308", "teacher": "http://e-services.bfu.bg/api/teacher.php?id=308", "publications": "http://e-services.bfu.bg/api/publications.php?id=308", "consultation": "Сряда, от 15:00 до 17:00 ч., стая 409\r\n" }, { "number": 2, "code": "259", "title": "доц.д-р н.", "name": "Иванка Стамова", "picture": "http://e-services.bfu.bg/api/picture.php?id=259", "teacher": "http://e-services.bfu.bg/api/teacher.php?id=259", "publications": "http://e-services.bfu.bg/api/publications.php?id=259", "consultation": "" }, ... }

JSON продукта може да бъде превърнат в програмен код в Интернет на адрес quicktype.io или json2csharp.com.

Част II. Услуги


FACULTY

Щатен академичен състав по факултети.

http://e-services.bfu.bg/api/faculty.php

Входен параметър:
fak
където fak е номер на факултет, цифрова стойност както следва:
1 = Юридически
2 = Икономически
4 = Хуманитарен
5 = Технически
Резултантният изходен JSON масив съдържа:
[FACULTY]
number = пореден номер
code = персонален идентификационен номер на преподавател
title = титла и академично свание
name = име и фамилия на преподавател
picture = Хипервръзка към снимка на преподавателя, ако съществува
teacher = Хипервръзка към JSON продукта с научни резултати на преподавател
publications = Хипервръзка към JSON продукта с публикации на преподавател
consultation = Ден, часа и зала за консултации

TEACHER

Научни резултати на преподавател

http://e-services.bfu.bg/api/teacher.php

Входен параметър:
id

където id е персонален идентификационен номер на преподавател.

Резултатните изходни JSON масиви съдържат:

INTRSP = Области на научни интереси
MEMBER = Членство в научни организации
PRIZE = Научни призове
SPECS = Специализации

PUBLICATIONS

Публикации на преподавател.

http://e-services.bfu.bg/api/publications.php

Входен параметър:
id

където id е персонален идентификационен номер на преподавател.

Резултатните изходни JSON масиви съдържат:

MONS = Монографии
STUDS = Студии
ARTS = Статии
REPS = Доклади
BOOKS = Учебници и помагала
SCRES = Научно-изследователски проекти