Студенти

Услуги предоставящи сервизи от базата данни за студенти на Бургаски свободен университет.

« Предходна страница

Част I. Идентификация

Идентификацията в платформата с е осъществява посредством JWT както следва:

jwt

Стъпка 1. Изпраща потребител и парола

Клиента изпраща POST заявка към https://e-services.bfu.bg/api/. Заявката съдържа полета потребител (user) и парола (pass) хеширана посредством sha256.

Например: потребител test с парола test изпраща:

user=test&pass=9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08

Стъпка 2. Връща ключа на клиента

Сървъра връща на клиента отговор в който се съдържа ключ за достъп.

Например:

{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NDAxMywiZXhwIjoxNTc1NDQwMDcyfQ.kZe4FiYxKTfwigNqUW9b1J1TzTzv_p0TDQb9fBNE148"}

Стъпка 3. Изпраща заявка и ключа

Клиента изпраща POST заявка съдържаща ключа за достъп в хедъра на страницата и входен параметър необходим за съответната услуга.

Например за услугата:

POST https://e-services.bfu.bg/api/marks.php

Хедър на страницата:

{Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NDAxMywiZXhwIjoxNTc1NDQwMDcyfQ.kZe4FiYxKTfwigNqUW9b1J1TzTzv_p0TDQb9fBNE148}

Входен параметър за услугата:

fan=16311045

Стъпка 4. Връща резултата

В случай на успешна идентификация сървъра връща резултат от работата на конкретната страница във формат JSON.

Например:

{ "MARKS": [ { "number": 1, "year": "2016-2017", "semestar": "1", "subject": "MA103 Дискретна математика", "mark": "6", "session": "", "day": "10.02.17", "credits": "6", "note": "-" }, { "number": 2, "year": "2016-2017", "semestar": "1", "subject": "CS117 Основи на компютърната техника и програмирането", "mark": "6", "session": "", "day": "20.01.17", "credits": "5", "note": "-" }, .... }

JSON продукта може да бъде превърнат в програмен код в Интернет на адрес quicktype.io или json2csharp.com.

Част II. Услуги


MARKS

Оценки на студент по факултетен номер.

http://e-services.bfu.bg/api/marks.php

Входен параметър:
fan

където fan е факултетен номер на студента.

Резултантният изходен JSON масив съдържа:

number = пореден номер
year = година
semestar = семестър
subject = дисциплина
mark = оценка
session = сесия ( Р = Редовна, П = Поправителна, Д = Допълнителна )
day = дата
credits = кредити
note = забележка

GRAPHIC

График на учебните занятия на студент за седмица напред по факултетен номер.

http://e-services.bfu.bg/api/graphic.php

Входен параметър:
fan

където fan е факултетен номер на студента.

Резултантният изходен JSON масив съдържа:

day = ден
time = време
room = зала
type = вид
subject = дисциплина
teacher = преподавател
stat = сатут

EXAMS

Предстоящи изпити на студент от изпитната сесия по факултетен номер.

http://e-services.bfu.bg/api/exams.php

Входен параметър:
fan

където fan е факултетен номер на студента.

Резултантният изходен JSON масив съдържа:

day = ден
time = време
room = зала
subject = дисциплина
teacher = преподавател
spec = спец.(форма)
type = вид на изпита
session = сесия